Opći uvjeti poslovanja

U nastavku dani opći uvjeti poslovanja primjenjuju se na sve ugovore koje smo zaključili. Naša potvrda narudžbe, prodaja bilo kojeg proizvoda, isporuke i građevinski radovi koje smo izveli podliježu ovim uvjetima. Opći uvjeti poslovanja kupaca koji odstupaju od ovih uvjeta vrijede samo uz našu pisanu suglasnost.

I. Ponuda, sklapanje ugovora i sadržaj ugovora

1. Nismo dužni prihvatiti narudžbu koja je dana. Sve narudžbe za nas predstavljaju ponudu za kupnju proizvoda koju trebamo prihvatiti, a svoje prihvaćanje potvrdit ćemo kupcu slanjem potvrde o narudžbi. Ugovor se zaključuje samo uz našu pisanu potvrdu i u skladu s njegovim sadržajem ili po isporuci. Osiguranja, ugovori o instrumentu osiguranja, dodatne isporuke koje nisu izričito navedene u našoj potvrdi narudžbe i promjene ugovora valjani su samo u pisanom obliku.

2. Uvijek zadržavamo pravo na izmjene naših ponuda. Količine i podaci o performansama navedeni u ponudi samo su okvirni. Nacrti i opisi priloženi ponudi samo su informativnog karaktera. Pridržavamo pravo na izmjene predmeta ugovora bez prethodne najave tijekom razdoblja isporuke pod uvjetom da su te izmjene predmeta ugovora i njegova izgleda opravdane za kupca. Opravdane su osobito tehničke promjene, poboljšanja na najnovije tehnologije i znanost, poboljšanje dizajna i odabir materijala.

3. Dopuštene su djelomične isporuke.

II. Cijene i uvjeti plaćanja

1. Na potvrđene cijene naplatit će se dodatni troškovi za izričito navedene isporuke i radove:
a) dodatni troškovi montažnih radova, skladištenja i troškova rukovanja materijalom zbog neočekivanih prekida zbog kašnjenja zbog kupca;
b) prekovremeni rad i nadoplate za noćni rad, rad praznikom ili nedjeljom koji zahtijeva kupac ili njegov zastupnik;
c) višak isporuka koje nisu izričito navedene u našoj potvrdi narudžbe;
d) pakiranje i osiguranje.

2. Iznosi koji se fakturiraju za robu i usluge temelje se na našem cjeniku ili važećim cijenama za montažu.

3. Naše cijene izražene su u EURIMA ako u pojedinačnom ugovoru nije drukčije dogovoreno. Ako nije izričito drukčije navedeno, navedene cijene ne uključuju PDV. One su „franko tvornica“, uključuju utovar, ali ne uključuju troškove pakiranja, prijevoza i osiguranja.

4. Naša potraživanja dospijevaju odmah kada kupac zaprimi račun. Plaćanje se mora provesti bez ikakvih odbitka i dodatnih troškova, na račun koji smo mi odredili. U slučaju da predmet ugovora uključuje i usluge montaže prije fakturiranja imamo pravo zahtijevati djelomična plaćanja u iznosu vrijednosti odgovarajuće dokazane usluge, posebno isporuke roba. U slučaju djelomične isporuke prema točki I.3, imamo pravo izdati račun nakon svake djelomične isporuke. Isto vrijedi i ako kupac kasni u prihvatu isporučene robe.

5. Mjenice i čekovi vrijede kao plaćanje tek unovčenjem, odnosno doznakom na račun. Mjenice i čekovi prihvaćaju se samo radi ispunjenja ugovora i samo nakon pisanog sporazuma pod uvjetom da se mogu diskontirati. Naknade za diskont računaju se od datuma dospijeća iznosa računa. Diskont i drugi troškovi mjenice naplaćuju se od kupca. Skonto odbitak za plaćanja mjenicom nije dopušten.

6. Zadržavanje plaćanja zbog bilo kakvih protuzahtjeva kupca ili njihovo prebijanje dopušteno je samo ako su oni zakonski utvrđeni ili ih mi ne osporavamo. Kupac svoja prava iz ugovornog odnosa može ustupiti samo uz naš prethodni pisani pristanak. Ustupanje prava bez našeg prethodnog pisanog pristanka nije valjano.

7. Ako se nakon sklapanja ugovora financijsko stanje kupca značajno pogorša, možemo zahtijevati predujmove ili jamstvo u razumnom roku i odbiti izvršenje do isplate ili izvršenja osiguranja. Ako kupac odbije ili rok istekne bez rezultata, imamo pravo odustati od ugovora ili tražiti naknadu štete zbog neizvršenja.

8. Svim uplatama koje primimo prvo se podmiruju složene kamate, zatim kamate i pomoćni troškovi, zatim troškovi prije pokretanja sudskog postupka ako su bili potrebni za odgovarajući pravni postupak (kao što su troškovi agencije za naplatu ili angažiranog odvjetnika), a zatim preostali iznos počevši od najstarijeg duga.

III. Neplaćanje, odgoda plaćanja

1. U slučaju kašnjenja s plaćanjem ili odgode plaćanja imamo pravo, pod uvjetom da se utvrdi veća stvarna šteta prouzročena neplaćanjem, tražiti kamatu po stopi od 5 % iznad odgovarajuće diskontne stope.

2. Ako kupac ne provede plaćanje, možemo zaustaviti daljnji rad na tekućim narudžbama i zatražiti hitno plaćanje unaprijed svih potraživanja, uključujući ona koja još nisu dospjela, uključujući mjenice i odgođene iznose ili odgovarajuće vrijednosne papire.

3. U slučaju kašnjenja plaćanja nadoknadit će nam se svi troškovi prije pokretanja sudskog postupka ako su bili potrebni za odgovarajući pravni postupak. Troškovi agencije za naplatu duga ili troškovi odvjetnika smatrat će se potrebnima za odgovarajući pravni postupak, pod uvjetom da odvjetnik naplaćuje prema odgovarajućoj važećoj tarifi. Ako sami provedemo postupak naplate potraživanja, imamo pravo naplatiti iznos od 10,00 € za svaku poslanu opomenu.

IV. Rok isporuke, zakašnjenje isporuke

1. Rok isporuke koji se zasebno ugovara započinje na dan slanja potvrde narudžbe, ali tek nakon što kupac pribavi sve dokumente, dozvole, isprave i tek nakon što zaprimimo bilo koji dogovoreni predujam.

2. Smatra se da je vrijeme isporuke ispunjeno ako je roba napustila tvornicu/skladište u dogovoreno vrijeme ili, ako otprema nije moguća na datum kada je kupac obaviješten da je roba spremna za otpremu. U slučaju kašnjenja s isporukom mora se odrediti razumno produljenje roka.

3. Ako smo spriječeni u ispunjavanju svoje obveze zbog više sile ili događaja koje nismo mogli izbjeći unatoč razumnoj pažnji u okolnostima pojedinačnog slučaja, rok isporuke produžit će se u razumnoj mjeri. Ako isporuka ili izvedba postanu nemogući zbog prethodno navedenih događaja, bit ćemo oslobođeni obveze isporuke, ali kupac ne može odustati od ugovora ili zahtijevati naknadu. Ako do prethodno navedenih prepreka dođe na lokaciji kupca, iste pravne posljedice primijenit će se i na njegovu obvezu prihvaćanja. Ugovorne strane dužne su odmah pisano obavijestiti drugu stranu o svim prethodno navedenim vrstama prepreka.

4. Ako dođe do kašnjenja s isporukom za koje mi snosimo odgovornost i kupac nam odobri razumno produljenje od najmanje 3 tjedna te izričito izjavi da će odbiti prihvaćanje izvedbe nakon isteka tog roka, i ako produljenje nije poštovano, kupac ima pravo odustati od ugovora. Svi daljnji zahtjevi kupca, posebno zahtjevi za naknadu štete, vrijede samo u slučaju namjere ili krajnje nepažnje.

V. Isporuka, otprema, prijenos rizika i prihvaćanje

1. Proizvode dostavljamo unutar zemlje bez plaćanja poštarine i neosigurano franko tvornica ili podružnica.

2. U slučaju prodaje pouzećem na mjesto koje nije mjesto izvršenja, rizik prelazi na kupca najkasnije kad se dijelovi isporuke otpreme kupcu, čak i ako su provedene djelomične isporuke i ako smo preuzeli druge usluge, npr. troškove otpreme ili isporuke i ugradnje. Na zahtjev kupca, pošiljka će biti osigurana za prijevoz na njegov trošak.

3. Ako je roba spremna za otpremu, a isporuka ili mjesto isporuke ili prihvaćanje kasni iz razloga za koje je odgovoran kupac, rizik prelazi na kupca nakon što kupac primi obavijest o spremnosti za otpremu. Obavijest o spremnosti za otpremu smatra se isporukom. U tom slučaju robu skladištimo na rizik i trošak kupca.

4. Ako se otprema odgodi prema uputama kupca ili njegovog zastupnika, imamo pravo fakturirati troškove nastale skladištenjem u iznosu od 1 % od vrijednosti računa mjesečno. Naša prava prema točki II.4. ostaju nepromijenjena.

5. Kupac mora osigurati da se isporuka robe i obavljanje usluga mogu odvijati bez ometanja.

VI. Prava vlasništva

1. Zadržavamo pravo vlasništva i autorsko pravo na ilustracije, nacrte i druge dokumente.

VII. Montaža, puštanje u rad, primopredaja

1. Instalaciju / puštanje u rad / primopredaja sustava i opreme koje smo isporučili smiju izvoditi samo tvrtka GEZE ili osoba koju je tvrtka GEZE ovlastila, odnosno zaposlenici tvrtke GEZE.

2. Datum puštanja u rad kupac mora javiti najmanje 14 dana unaprijed: međutim, to se može dogoditi tek nakon što nas kupac obavijesti o ispravnim uvjetima u skladu s našim popisom provjera za usluge na lokaciji najkasnije 14 dana prije puštanja u rad. Troškovi nastali zbog netočnih ili nedostajućih podataka naplaćuju se kupcu.

VIII. Pridržaj prava vlasništva

1. Isporučena roba ostaje naše vlasništvo do potpune isplate svih naših potraživanja, posebno do unovčenja svih čekova ili mjenica danih na naplatu. Obrada ili preoblikovanje naše robe obavlja se uvijek za nas kao proizvođača, ali bez ikakvih obveza za nas. Ako suvlasništvo prodavača nad isporučenom robom istječe nakon spajanja, ugradnje ili miješanja, ovim se između nas i kupca ugovora da se kupčevo suvlasništvo u iznosu vrijednosti računa sada prenosi na nas. Kupac će zadržati suvlasništvo za nas bez naknade. Roba na koju mi imamo pravo vlasništva u daljnjem se tekstu naziva rezervirana roba.

2. Kupac robe ovlašten je obrađivati i prodavati rezerviranu robu u okviru redovnog poslovanja, ali samo dok ne kasni s plaćanjem. Davanje u zalog ili prenošenja osiguranja nisu dopuštena. Potraživanja koja proizlaze iz preprodaje ili bilo kojeg drugog pravnog razloga u vezi s rezerviranom robom kupac već danas radi osiguranja prenosi na nas. U slučaju pristupa treće strane rezerviranoj robi dobavljač će odmah ukazati na naše vlasništvo i obavijestiti nas o pristupu treće strane. Kupac snosi sve troškove ili štetu na rezerviranoj robi koji zbog toga.

3. Dužni smo osloboditi sredstva osiguranja, na koje imamo pravo, na zahtjev i prema vlastitom nahođenju do mjere da prekoračuju otvorene tražbine za osiguranje za više od 20 %.

4. Ako kupac krši ugovor, posebno zbog kašnjenja s plaćanjem, imamo pravo uzeti natrag robu koja je predmet pridržaja prava vlasništva ili, ako je primjenjivo, zahtijevati da se potraživanja kupca za povrat prema trećim stranama ustupi nama. Naša zapljena ili oduzimanje robe, koja je predmet pridržaja prava vlasništva, ne smatra se odustajanje od ugovora. Kupac snosi sve troškove zapljene robe i realizacije ugovornih stavki. Troškovi realizacije iznose 5 % prihoda od realizacije bez dokaza, uključujući porez na dodanu vrijednost. Te troškove treba odrediti veće ili niže, ako mi dokažemo veće troškove ili ako kupac dokaže niže troškove. Prihod se dodjeljuje kupcu nakon umanjenja troškova i ostalih mogućih potraživanja na koja imamo pravo.

IX. Jamstvo

1. Ako se u trenutku isporuke utvrdi nedostatak, koji već postoji u isporučenoj robi, može se tražiti samo poboljšanje ili zamjena robe, osim ako je poboljšanje ili zamjena nemoguće ili bi uključivalo nerazmjerno velike troškove za nas. Je li to slučaj, ovisi o vrijednosti robe bez nedostataka, težini nedostatka i poteškoćama povezanim s njim. Mi prema vlastitom nahođenju odlučujemo o tome, hoćemo li provesti poboljšanje ili zamjenu.

2. Ako je poboljšanje odnosno zamjena nemoguće ili uključuje nerazmjerno velik napor za nas, kupac ima pravo na smanjenu cijenu ili, ako je neispravnost velika, pravo na raskid ugovora. Isto se primjenjuje ako odbijemo provesti poboljšanje ili zamjenu ili to ne učinimo u razumnom roku, ako bi takvi pravni lijekovi nanijeli kupcu znatne poteškoće ili bili za kupca iz opravdanih razloga neprimjereni.

3. Kupac nas o nedostatku mora obavijestiti pisanim putem u roku od 7 dana, u protivnom se svi zahtjevi isključuju. Ova se odredba ne odnosi na potrošačke transakcije u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

4. Ne dajemo jamstvo za kvarove uzrokovane neprikladnom ili nepravilnom uporabom, neispravnim sastavljanjem ili puštanjem u rad kupca ili trećih strana, uobičajenim trošenjem, neispravnim ili nesavjesnim rukovanjem ili održavanjem, neprikladnom opremom ili zamjenskim materijalima, neispravnim instalacijskim radovima, kemijskim, elektroničkim ili električnim utjecajima. Pravo na jamstvo gubi se također u slučaju preinaka ili popravaka koje su kupac ili treće strane nepropisno izveli bez našeg prethodnog pisanog odobrenja. Nadalje, pravo na jamstvo gubi se i ako se ne poštuju naše trenutačno važeće smjernice za montažu i namještanja ili smjernice za montažu dobavljača čiji su proizvodi povezani s našim ili ako treće strane bez odobrenja izmijene prilagodbu.

5. Isključena su sva dodatna potraživanja kupca, uključujući zahtjeve za naknadu štete. To se ne primjenjuje ako je uzrok krajnja nepažnja ili namjera.

6. Jamstveni rok za sustave koje instaliramo ili puštamo u rad je 12 mjeseci od datuma puštanja u rad. Jamstveni rok za isporuke robe i rezervne dijelove je 12 mjeseci od isporuke.

7. Jamstvo se ne produljuje zamjenom oštećenih predmeta ili dijelova. Zamijenjeni dijelovi postaju naše vlasništvo. Ne nadoknađujemo troškove otklanjanja nedostataka koje je proveo kupac ili treća strana.

8. Jamstvo za punjive baterije je 12 mjeseci od isporuke ili spremnosti za isporuku.

X. Ostali zahtjevi za naknadu štete, odgovornost

1. Cilj naših usmenih i pisanih savjeta o tehnologiji primjene je objasniti kupcu kako se naši proizvodi upotrebljavaju na najbolji mogući način; oni ne oslobađaju kupca njegove obveze da se vlastitim ispitivanjem uvjeri u prikladnost naših proizvoda za namjeravanu svrhu. Kupac je dužan osigurati da se naši usmeni i pisani savjeti u vezi s primjenom koriste za namjensku i sigurnu uporabu naših proizvoda.

2. Ako se predmet ugovora ne može upotrebljavati u skladu s ugovorom zbog svjesnog kršenja naših sekundarnih obveza koje imamo i prije sklapanja ugovora, npr. zbog izostavljenih ili pogrešnih savjeta ili netočnih uputa, u skladu s našom odgovornošću da isključimo dodatne zahtjeve kupca primjenjuju se odredbe iz Odjeljka IX. Ovih uvjeta poslovanja.

3. Za kršenje sekundarnih obveza, pozitivnu povredu ugovora kao i izvanugovornu odgovornost, mi ili naši zastupnici dužni smo nadoknaditi štetu samo u slučaju krajnje nepažnje ili namjere u mjeri dopuštenoj zakonom. Odgovornost za povrede zbog krajnje nepažnje također je ograničena na naknadu štete koja se mogla predvidjeti u vrijeme sklapanja ugovora.

XI. Tehničari

GEZE monteri i partneri koje je angažirala tvrtka GEZE nisu ovlašteni davati obvezujuće izjave u vezi s pritužbama. Oni nisu ovlašteni obavljati radove čije usluge GEZE nije prihvatio ugovorom. Nisu ovlašteni prihvaćati usmene narudžbe.

XII. Mjesto izvršenja i nadležnosti

1. Mjesto izvršenja za naše isporuke i usluge je odgovarajuće mjesto otpreme robe. Mjesto izvršenja za plaćanja kupca je naše sjedište u Zagrebu.

2. Primjenjuje se zakon Republike Hrvatske, isključujući UN-ovu Konvenciju o ugovorima za međunarodnu prodaju robe.

3. Kao mjesto nadležnosti ugovara se isključiva nadležnost mjerodavnog hrvatskog suda. 

XIII. Drugo

Podatke naših kupaca pohranjujemo kao dio međusobnih poslovnih odnosa u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, posebno Europskom općom uredbom o zaštiti podataka i hrvatskim Zakonom o zaštiti podataka.

GEZE d.o.o.