OUP (opći uvjeti poslovanja):

Opći uvjeti poslovanja za isporuke i usluge GEZE društava


I. Sklapanje ugovora
Svi zaključeni ugovori s tvrtkom GEZE zasnivaju se isključivo na uvjetima navedenim u nastavku. Odstupajući kupoprodajni ugovori naručitelja vrijede samo uz našu pismenu suglasnost. Naše ponude su uvijek neobvezujuće. Ugovor stupa na snagu tek nakon naše pismene potvrde ili izvršene isporuke. GEZE nije obvezan izričito pobijati obrasce ugovora ili uvjete poslovanja ugovornih partnera čak niti onda ako je u tim poslovnim uvjetima valjanost istih navedena kao izričit uvjet za sklapanje posla. GEZE sklapa ugovore isključivo na osnovi ovih Općih uvjeta poslovanja. Ovi OUP vrijede kako za ovaj  posao, tako i za sve buduće poslove.


II. Cijene i uvjeti plaćanja
1.   Naše cijene podrazumijevaju se franko tvornica uključujući utovar, ali ne uključujući troškove pakiranja, prijevoza i osiguranja.

2.   Mjenice i čekovi vrijede kao plaćanje tek unovčenjem odnosno neosporivom doznakom na račun. Mjenice i čekovi prihvaćaju se samo za svrhu ispunjenja ugovora. Mjenice se nadalje prihvaćaju samo nakon pismenog sporazuma pod uvjetom mogućnosti njihova diskontiranja. Diskont i drugi troškovi mjenice idu od datuma prispijeća računa na teret naručitelja. Kod plaćanja mjenicom isključen je  skonto odbitak.

3.   Ako GEZE nakon sklapanja ugovora sazna za bitno pogoršanje imovinskih odnosa naručitelja - bez obzira kada je ono stvarno nastupilo, GEZE može zahtijevati plaćanje unaprijed ili osiguranja te odbiti realizaciju obveze sve do ispunjenja ovog zahtjeva. To vrijedi i ako naručitelj nakon sklapanja ugovora zakasni s ispunjenjem drugih obveza, bez obzira zbog kojega pravnog razloga. U slučaju odbijanja naručitelja GEZE ima pravo raskinuti ugovor i zahtijevati naknadu štete zbog neispunjenja ugovornih uvjeta.

III. Rok isporuke, zakašnjenje isporuke

      Rokovi isporuke obvezujući su samo uz pismeni dogovor. Mjerodavan termin, ako nije drugačije pismeno dogovoreno, jest termin stavljanja robe ili usluga na raspolaganje ili termin otpreme. Kod kašnjenja isporuke naručitelj mora odrediti dodatni rok od najmanje 3 tjedna. Ako GEZE i nakon dodatnog roka ne isporuči robu, tada naručitelj ima pravo raskinuti ugovor. Naručitelj ima pravo na dodatne zahtjeve ako se nepravodobna isporuka tvrtke GEZE zasniva na grubom nemaru. U svakom slučaju jamstvo je ograničeno na štete predvidive u trenutku sklapanja ugovora. GEZE pridržava pravo dokazivanja manje štete.

IV. Pridržaj prava vlasništva

1.   Isporučena roba ostaje vlasništvo tvrtke GEZE do potpune isplate svih potraživanja iz poslovne veze s naručiteljem te posebno do unovčenja odnosno odobrenja bez prava na prigovor svih čekova ili mjenica danih na naplatu. Ako vrijednost svih prava osiguranja koja pripadaju tvrtki GEZE prelazi visinu svih osiguranih zahtjeva za više od 10%, GEZE će po želji ugovornog partnera osloboditi određeni dio prava osiguranja; tvrtki GEZE na raspolaganju je kod oslobađanja izbor između raznih prava osiguranja.

2.   Obrada ili preoblikovanje naše robe obavlja se uvijek za GEZE kao proizvođača, ali bez obveza za nas. Ako se predmet koje isporuči GEZE čvrsto povezuje ili miješa s predmetima drugih dobavljača ili s predmetima koji su u vlasništvu naručitelja, GEZE stječe suvlasništvo nad novim predmetom u iznosu vrijednosti računa dodajući eventualne zatezne kamate ili zahtjeve za naknadu štete.

3.   Tako dugo dok naš ugovorni partner ne kasni s plaćanjem, robu koja podliježe pravu pridržaja smije prerađivati i prodavati u skladu s propisnim obavljanjem poslova.

Davanja u zalog ili prenošenja osiguranja nisu dopuštena. Kod ovrhe, zapljena ili drugih raspolaganja ili intervencija trećih, ugovorni partner treba neodložno obavijestiti tvrtku GEZE. Potraživanja koja proizlaze iz daljnje prodaje robe koja podliježe pravu pridržaja u odnosu na treće - kod daljnje prodaje nakon prerade ili miješanja samo proporcionalno – kupac već danas radi osiguranja prenosi na tvrtku GEZE.

4.   Ovrha robe koja podliježe pravu pridržaja ili njezino povlačenje po osnovi prava pridržaja ne znači raskid ugovora. Sve troškove povlačenja i iskorištavanja predmeta ugovora snosi kupac.

V. Preuzimanje/stavljanje u pogon

1.   Ako GEZE isporučene predmete ugradi ili montira kod trećega, mora – prije nego što naručitelj ili treći preuzme predmet u upotrebu – uslijediti preuzimanje. Uslijedi li preuzimanje u uporabu bez odobrenja tvrtke GEZE ili bez prethodnog preuzimanja, usluga se smatra preuzetom. Termin za preuzimanje mora uslijediti odmah nakon montaže ili ugradnje isporučenih dijelova ili uređaja tvrtke GEZE, a najkasnije u roku od 14 dana prije stavljanja u uporabu.

2.   GEZE može od naručitelja u svakom trenutku, vodeći računa o 14-dnevnom roku, zatražiti preuzimanje izvršenih usluga. To vrijedi i u slučaju da naručitelj ili treći još nisu u cijelosti realizirali svoje usluge na istom građevinskom projektu. Odbije li naručitelj sudjelovanje u terminu preuzimanja koji je zatražio GEZE ili ako naručitelj odbije izradu zapisnika o preuzimanju, preuzimanje se smatra obavljenim.

VI. Jamstvo o besprijekornosti robe (Jamstvo)

1. Ako roba koju je isporučio GEZE nije besprijekorna, GEZE je treba prema vlastitom izboru popraviti ili isporučiti zamjensku robu. Ako popravak ili zamjenska isporuka ne uspiju, naručitelj može, ako je riječ o izraženijem nedostatku, raskinuti ugovor ili zatražiti snizivanje cijene.

Pokaže li se jamstvo svojstava ili trajnosti proizvoda koje je dao GEZE netočnim, naručitelj može umjesto nekog od prethodno navedenih prava zahtijevati naknadu štete ako je GEZE skrivio taj nedostatak.

2. Reklamacije koje se odnose na vrstu, kvalitetu i količinu treba kod vidljivih nedostataka tvrtki GEZE prijaviti pismenim putem odmah, a najkasnije u roku od 10 kalendarskih dana. Početak roka računa se u skladu s odlomkom 5 koji slijedi u nastavku.

3. GEZE ne preuzima jamstvo za kvalitetne nedostatke robe kod nepoštovanja njegovih smjernica za montažu i postavljanje odnosno smjernica dobavljača čiji se proizvodi povezuju s našima. To vrijedi i kod samovoljne promjene odnosno prilagođavanja od naručitelja ili trećega.

4. Ako postoji pravodobna i opravdana reklamacija, naručitelj može aktivirati prethodno navedena prava. Naručitelj nema pravo na daljnje zahtjeve ni na daljnje zahtjeve za nadoknadu štete sve dok se tvrtki GEZE ne može prigovoriti barem zbog grubog nemara. U svakom slučaju jamstvo je ograničeno na prosječnu štetu tipičnu za ugovor, koja se mogla predvidjeti u trenutku sklapanja ugovora. GEZE zadržava pravo dokazivanja manje greške.

5. Jamstveni rok za proizvode ili usluge koje isporuči GEZE, čak i ako ih treba kvalificirati kao radove na građevini iznosi 24 mjeseca. Taj rok počinje teći kod isporuke robe s datumom isporuke, a kod tvorničkih ili građevinskih usluga s datumom preuzimanja. Ako uređaji s automatikom i sigurnosno tehnički proizvodi ne podliježu redovitom godišnjem održavanju od tvrtke GEZE u okviru ugovora o održavanju koji u roku od 3 mjeseca nakon stavljanja u pogon treba sklopiti s tvrtkom, tada se kod uređaja s automatikom te kod sigurnosno-tehničkih proizvoda trajanje jamstva o besprijekornosti smanjuje na 12 mjeseci od stavljanja u pogon.
Kod vrata na evakuacijskim putovima preduvjet za jamstveni rok od 24 mjeseca jest da vrata dvaput godišnje održava GEZE ili partner kojega GEZE ovlasti.

VII. Davanje savjeta (konzalting) za tehničku primjenu

1. Naša služba za davanje usmenih i pismenih savjeta za tehničku primjenu mora naručitelju objasniti najbolji način primjene naših proizvoda. Ona, međutim, ne oslobađa naručitelja od njegove obveze da se vlastitom provjerom uvjeri u prikladnost naših proizvoda za svrhu za koju ih on želi upotrijebiti. Naručitelj je obvezan pobrinuti se da naša savjetodavna služba za tehničku primjenu pismenim ili usmenim putem kontaktira s osobama koje za to naposljetku snose odgovornost.

2. Ako naručitelj predbaci tvrtki GEZE davanje pogrešnih savjeta u vezi s tehničkom primjenom, tada to mora uslijediti u pismenom obliku odmah nakon utvrđivanja mogućeg kršenja obveze. U tom su slučaju mjerodavne odredbe navedene pod brojem VI. Kao i kod kršenja drugih popratnih obveza GEZE podliježe obvezi jamstva u navedenim slučajevima samo ako je riječ o  grubom nemaru. U svakom slučaju jamstvo se ograničava na štetu koja je bila predvidiva u trenutku sklapanja ugovora. GEZE zadržava pravo dokazivanja manje štete.

VIII. Monteri nemaju ovlaštenje za zastupanje
Naši monteri ili druge osobe koje mi zadužimo za montažu nemaju ovlaštenje prihvaćati reklamacije, niti u vezi s reklamacijama davati obvezujuće izjave s djelovanjem u korist ili protiv tvrtke GEZE. Oni također nisu ovlašteni preuzimati usmene narudžbe ili provoditi izmjene ili dopune ugovora. Naši monteri nisu ovlašteni primati novac za GEZE osim pod uvjetom predočenja pismene punomoći za naplatu.


IX. Dokumentacija

Slike, crteži i ostala dokumentacija koju GEZE predaje svojim kupcima ostaju vlasništvo tvrtke GEZE. Stoga sva autorska prava ostaju trajna.

X. Mjesto ispunjenja ugovorne obveze, mjerodavno pravo i mjerodavnost suda

1. Mjesto ispunjenja ugovorne obveze za naše isporuke i usluge svako je mjesto otpreme robe, a za plaćanje naručitelja sjedište tvrtke GEZE u Leonbergu.
2. Vrijedi pravo Savezne Republike Njemačke. Ako naručitelj ima svoje sjedište u inozemstvu i ako se roba isporučuje u inozemstvo, tada se primjenjuje najprije  sporazum UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji roba (CISG) od 11. 4.1980. i kao pomoćno njemačko pravo, ako CISG ne sadržava odgovarajuće odredbe.
3. Za sve nesporazume između naručitelja i tvrtke GEZE koji proizlaze iz ovoga ugovornog odnosa isključivo je mjerodavan, ovisno o vrijednosti spora, prvostupanjski sud Leonberg ili pokrajinski sud u Stuttgartu. Kod isporuka u inozemstvo GEZE može prema vlastitom izboru podići tužbu i u inozemnom sjedištu naručitelja ili u glavnom gradu zemlje u kojoj se nalazi sjedište tužitelja.

XI. Ostalo

Ako jedna od odredbi iz ovih Općih uvjeta poslovanja za isporuke i usluge postane nedjelotvorna, to se ne odnosi na djelotvornost drugih odredbi.


GEZE GmbH
Registarski sud - Prvostupanjski sud Stuttgart HRB 250329
Stanje: 13. 8. 2009.